FILOZOFICKO-ALCHYMICKÁ MYŠLIENKA

11.10.2013 20:04

Alchýmia na Východe i Západe, je pravdepodobne najstaršou filozofickou špekuláciou človeka, pretože vyjadruje pradávnu snahu jedinca o: 
"Predĺženie toho krátkeho obdobia ludského života, v ktorom kulminuje fyzický a duševný výkon, až k nekonečnosti." 
Želanie zastavit čas, ktoré je spojené s vedomím jeho plynutia, Herakleitove “všetko plynie” odvodené od pytagorejskej tézy, zahŕňa celý vesmír a pohyb v ňom. Pohyb, posúvanie v priestore, je vlastnosťou matérie, dokonca spôsob existencie matérie. 
Matéria a pohyb, už od dávnych čias , sú jednotlivo nepochopiteľné: ak existuje pohyb, existuje i spôsob bytia matérie, opačne je to rovnako pravdivé, pohyb sa nemôže prejaviť inak, iba prostredníctvom hmoty, kde neexistuje matéria, neexistuje ani pohyb, a kde nie je pohyb, neexistuje ani hmota. 
Posledné roky svojho života venoval Einstein hladaniu rovnice, ktorá by mohla vyjadriť vzťah medzi dvoma základnými silami: gravitáciou a elektromagnetizmom, čo by mohlo eliminovať binóm matéria – energia. Takto by sa vytvoril jednotný systém všetkých fyzikálnych makroskopických fenoménov. 
Výraz “Jagat” (vesmír = vec, čo sa hýbe) vyjadroval v starom indiánskom učení jednotnú koncepciu vesmíru a pohybu, kde jedno i druhé tvoria časť “neoddelitelnej jednoty” (kvantistický výraz použitý Davidom Bohmom). 
Einsteinovým zámerom bolo eliminovať binóm matéria (vesmír) a pole (pohyb/čas) doviesť ho k jednotnej realite. Táto energia sa neodlišuje od prastarej,  z indiánskeho učenia. 
Pre alchymistov na Východe i Západe, tieto holistické obavy, táto snaha o elimináciu hiátu medzi matériou a energiou,  je filozoficko-vedecký podklad, ktorý potvrdzuje zmier medzi opačnými výrazmi: 

Smrť - život,  ignorancia - osvietenie,  mužský - ženský. 

......snaha o nesmrtelnosť  je najhlbším ludským želaním. 

"Boh je večný, je nekonečnou jednotou, hlavným princípom všetkých vecí, jeho esenciou je nesmierne SVETLO". 

"Tajomstvom prírody je duch univerza, zdroj večného svetla, ktoré vyžaruje z duchovného svetla v SLNEČNOM telese. 

"Nič vo vesmíre nezomiera ale všetko plynie a mení sa”. 

—————

Späť