Informácie o nás

Predávame a  distribuujeme  Spagyricko - Alchymické výživové doplnky spoločnosti HERBOPLANET, s.r.l. Uvedená Talianska spoločnosť má vyše 35 ročnú prax vo výrobe Spagyricko - Alchymických výživových doplnkov.

Kvalita produktov firmy Herboplanet závisí už od poľnohospodárskej výroby, konkrétne od biologického pestovania rastlín. Potom sú rastliny, hneď po zbere, doručené do farmaceutického podniku, kde sú vykonávané kontroly týkajúce sa bakteriologického zaťaženia, ťažkých kovov, rádioaktivity.
Iba po pozornom prísnom skontrolovaní týchto parametrov môže pokračovať spracovanie prvotných surovín.
Rastliny sa spracovávajú špeciálnymi postupmi, aby boli získané (T.S.A.), Tintúra Spagyrico Alchymica, ktorá má vysokú koncentráciu aktívnych látok a je bohatá na energiu.

Kontrola kvality pokračuje mnohonásobnými mikrobiologickými analýzami, organickými skúškami, analytickým prieskumom, aby sme sa ubezpečili, či obsah aktívnych látok korešponduje s požadovanými hodnotami, napríklad s TLC (Chromatografia v tenkej vrstve).
Využívanie moderných technológii v procese transformácie garantuje dodržanie integrity a koncentrácie zložiek, ktoré obsahujú rastliny.
Tieto Spagyricko – Alchymické tinktúry, z ktorých Herboplanet získava i vlastné suché extrakty, sú všetky preverené a štandardizované, a tak garantujú kvalitu finálneho produktu, vzhľadom na aktívne látky, ktoré obsahujú.
Takto Herboplanet ponúka svojim klientom produkty, ktoré sú účinné a prírodné na 100%.

 

Doplnky vyrobené SPAGYRICKO - ALCHYMICKOU metódou obsahujú troj až desať násobne viac aktívnych látok oproti bežne dostupným doplnkom toho istého zamerania (špeciálna výroba, merania z akreditovaného laboratória a vyše tridsaťpäť ročná prax). Na základe toho sú i oveľa účinnejšie.


Alchýmia a Spagýria - úvod

Spagýria je uplatnením alchýmie pri výrobe liečiv. Táto tradícia má svoje prvotné korene v Egypte, kde sa v Memphise a v Tébach vyučoval hermetizmus v chrámoch, zmieňuje sa o tom vo svojich dielach Zosimus z Panopolu (Akhmin 300 n.l.). 
Vo veľmi dávnych časoch bolo známe tajné umenie Egypťanov, ktorí liečili prostredníctvom sily a energie prírody. Tieto znalosti boli v priebehu rokov prebraté Arabmi, ktorí toto umenie pomenovali Alchýmia. Je to zložené slovo, ktoré pozostáva z časti Al, čo znamená Boh a Chýmia, čo znamená chémia, čiže Božia chémia. 
Alchýmia je veda, ktorá učí tajomnému dynamizmu, ktorý sa zaoberá transformáciou (transmutáciou) prírodných vecí. Alchymista je pri svojej práci v laboratóriu imitátorom prírody, filozofom, ktorý je riadený analógiou a tvorí v malom to, čo Boh stvoril vo velkom  vesmíre a on je ten, ktorý formuje Božskú transmutáciu.


FILOZOFICKO-ALCHYMICKÁ MYŠLIENKA

Alchýmia na Východe i Západe, je pravdepodobne najstaršou filozofickou špekuláciou človeka, pretože vyjadruje pradávnu snahu jedinca o: 

"Predĺženie toho krátkeho obdobia ludského života, v ktorom kulminuje fyzický a duševný výkon, až k nekonečnosti." 
Želanie zastavit čas, ktoré je spojené s vedomím jeho plynutia, Herakleitove “všetko plynie” odvodené od pytagorejskej tézy, zahŕňa celý vesmír a pohyb v ňom. Pohyb, posúvanie v priestore, je vlastnosťou matérie, dokonca spôsob existencie matérie. 
Matéria a pohyb, už od dávnych čias , sú jednotlivo nepochopiteľné: ak existuje pohyb, existuje i spôsob bytia matérie, opačne je to rovnako pravdivé, pohyb sa nemôže prejaviť inak, iba prostredníctvom hmoty, kde neexistuje matéria, neexistuje ani pohyb, a kde nie je pohyb, neexistuje ani hmota. 
Posledné roky svojho života venoval Einstein hladaniu rovnice, ktorá by mohla vyjadriť vzťah medzi dvoma základnými silami: gravitáciou a elektromagnetizmom, čo by mohlo eliminovať binóm matéria – energia. Takto by sa vytvoril jednotný systém všetkých fyzikálnych makroskopických fenoménov. 
Výraz “Jagat” (vesmír = vec, čo sa hýbe) vyjadroval v starom indiánskom učení jednotnú koncepciu vesmíru a pohybu, kde jedno i druhé tvoria časť “neoddelitelnej jednoty” (kvantistický výraz použitý Davidom Bohmom). 
Einsteinovým zámerom bolo eliminovať binóm matéria (vesmír) a pole (pohyb/čas) doviesť ho k jednotnej realite. Táto energia sa neodlišuje od prastarej,  z indiánskeho učenia. 
Pre alchymistov na Východe i Západe, tieto holistické obavy, táto snaha o elimináciu hiátu medzi matériou a energiou,  je filozoficko-vedecký podklad, ktorý potvrdzuje zmier medzi opačnými výrazmi: 

Smrť - život,  ignorancia - osvietenie,  mužský - ženský. 

......snaha o nesmrtelnosť  je najhlbším ludským želaním. 

"Boh je večný, je nekonečnou jednotou, hlavným princípom všetkých vecí, jeho esenciou je nesmierne SVETLO". 

"Tajomstvom prírody je duch univerza, zdroj večného svetla, ktoré vyžaruje z duchovného svetla v SLNEČNOM telese. 

"Nič vo vesmíre nezomiera ale všetko plynie a mení sa”. 


HLAVNÝ CIEL ALCHYMICKEJ FILOZOFIE

Hlavným cielom celej alchemickej filozofie je objavenie “prvotnej matérie”, matérie, ktorá je počiatkom všetkého, ktorá zdokonaluje nedokonalé bytosti, a ktorá očisťuje to, čo je nečisté; skúmanie prvotnej matérie, ktorú rôzni alchymisti nazývali tisícorakými spôsobmi, doviedlo filozofov-alchymistov k objaveniu liekov a postupov bez pravidiel, ktorými boli zväzovaní klasickí učenci pri rozprávaní a písaní spôsobom nepochopitelným “nezasväteným”, “hermetickým” vyjadrovaním, ktorý bol určený iba pre malú skupinku, ktorá mala možnosť pochopiť ich objavy.

Kameň mudrcov, alebo prvotná matéria, je kameň, ktorý nesie znamenie slnka. Toto znamenie je charakteristické červenou farbou, šírením vône velmi podobnej jablkám a jeho hlavnou vlastnosťou je topenie pri ohni, ako u vosku. Pri ohriatí sa mení na tekutú látku a následne ochladením  získava pevné skupenstvo. I keď sa ponechá v kontakte so vzduchom, mení skupenstvo na kvapalné. 
“Kameň mudrcov je kondenzované Svetlo života, ktoré je koncentrované a koagulované v substanciálnej forme.” Alchymisti počas ich vývoja  rozdelili túto vedu na dve odvetvia: 

Alchýmiu, ktorá reprezentuje štúdium filozofie a jej aplikáciu v laboratóriu, kým nedosiahne Božskú transmutáciu. 
Spagýriu, jedinečnú techniku spracovania matérií pochádzajúcich z troch prírodných ríš, jej účelom je pozdvihnúť na maximum potenciálne vlastnosti ich aktívnych látok. Toto prastaré umenie pozostáva v oddelení troch základných princípov rastlín (SOL, SÍRA, ORTUŤ), ich jednotlivom očistení a ich zmiešaní do čistej zmesi, ktorá časom nepodlieha skaze. 
Spagyrické techniky spracovania rastlín, minerálov a kovov, vychádzajú všetky z rovnakého základu, čiže oddelenia troch princípov, očistenia a následného zmiešania do jedného roztoku; teraz sa spolu pozrieme na niektzoré fáze spagyrického spracovania: 

Po prvé je rastlina rozdelená na tri rovnaké časti, z prvej sa získa esenciálny olej, obvykle prostredníctvom prúdu pary; 
druhá časť rastliny je kalcinovaná v uzavretej nádobe do teploty 400° C a takto získaný popol sa vylúhuje v destilovanej vode, až kým sa nerozpustia všetky rozpustné soli, ktoré sa následne čistia, pokial nie sú úplne biele; 
tretia operácia pozostáva z fermentácie poslednej časti rastliny, korá jedinečným spôsobom transformuje celulózu na alkohol, ktorý je upravený destiláciou v banke s dlhým hrdlom tak, že je veľmi koncentrovaný a obsahuje iba aktívne prchavé látky. Po tejto poslednej fáze je rastlinný alkohol mineralizovaný cirkuláciou s časťou solí rastliny a znova destilovaný, takto sa získa perfektne pripravená tretia zložka. 
Posledná operácia pozostáva zo spojenia týchto troch substancií v istom pomere, ktorý sa mení v závislosti od druhu rastliny takým spôsobom, aby sa dosiahlo presne to, čo starovekí spagyristi volali “Kvintesencia”

Ďalším spracovaním podla starovekých spagyristov bola tinktúra, ktorú pripravovali maceráciou rastlín za studena v 45° alkoholovom roztoku, po dobu nie kratšiu ako jeden mesiac  v sklenenej nádobe. 

Nádoba bola uzavretá a vystavená slnečnému žiareniu a mesačným lúčom po dobu už spomínaného filozofického mesiaca. Po macerácii sa oddelila tekutina a vylisoval macerát. Pevný zvašok bol usušený, spopolnený a následne kalcinovaný v peci pri 400° C. 

Kalcinovaný popol sa pridal do tinktúry a táto zmes sa dala do banky, ktorú nazývali pelikán. Túto potom zapečatili. Jeho horná časť je vhodná na rozptýlenie pár, ktoré potom kondenzujú na stenách nádoby, čím sa cirkulácia tinktúry stáva úplnou. Nádoba sa vystaví pôsobeniu slnečného žiarenia a mesačného svitu, čím vytvára Mikrokozmos v Makrokozme. Tinktúra sa ponechá ďalší filozofický mesiac cirkulovať takým spôsobom, že aktívne látky rastliny a jej minerálne soli sa vzájomne naviažu a dodajú tinktúre vlastnosti, ktoré pomáhajú dosiahnúť kvalitnejší produkt v porovnaní s inými tinktúrami. 

Alchymické umenie postupne preniklo k učencom-filozofom, ktorí interpretovali hermetické texty, takže sa stali velmi dobre informovanými o technikách spracovania rastlín, kovov, minerálov, skla a farbiarstva. 

Aj v starovekých gréckych traktátoch sú zmienky o prvých prístrojoch, ktoré používali alchymisti, napríklad sklenených bankách, destilátoroch, chladičoch, pieckach, nádobách na úschovu, zmienujú sa aj o technike cirkulácie v pieskovom kúpeli, vodnom kúpeli, používaní trojnožiek a predovšetkým o používaní prístroja nazývaného KEROTAKIS. 

Jedinečný prístroj na destiláciu sa skladal z nádoby slúžiacej na ohrev, zo spájajúcej trubice a hornej časti. Horná časť sa volala AMBIX, tento názov sa neskôr používal pre celý destilačný komplex, slovo pochádza z arabčiny AL-ANBIQ, v dnešnom ponímaní destilacný prístroj. 

V minulosti sa používali aj destilačné prístroje, ktoré mali v hornej časti tri trubice pre destiláciu prchavých látok, nazývané TRIBIKOS. 

Zostrojenie TRIBIKOSu sa pripisuje žene židovského pôvodu, Márii, ktorou, podla historických prameňov, mohla byť Miriam, Mojžišova sestra.